• Zalo

Ch赤nh ph Mexico 車ng ca t 26/3

Thi s quc t Th Nm, 26/03/2020 11:20:39 +07:00

(VTC News) - Ch赤nh ph Mexico s chm dt mi hot ng khng thit yu t ng角y 26/3 nhm i ph車 dch Covid-19.

Ti cuc hp b芍o hm 25/3, Th trng B Y t Mexico Hugo Lopez-Gatell cho bit ch赤nh ph li那n bang Mexico s 足nh ch tt c c芍c hot ng khng thit yu bt u t ng角y 26/3.

Theo Th trng Hugo Lopez-Gatell, Mexico ang bc v角o "giai on hai" ca cuc chin chng Covid-19, chuyn t chin lc khng ch sang gim nh."Ch迆ng ti ch赤nh thc tuy那n b bt u giai on hai ca cuc chin chng Covid-19", ng Hugo Lopez-Gatell n車i.

Ch赤nh ph Mexico 車ng ca t 26/3 - 1

Th trng B Y t Mexico Hugo Lopez-Gatell. (nh: Reuetrs)

n nay, Mexico ghi nhn 475 ca nhim virus corona chng mi, trong 車 c車 6 ngi thit mng. Mexico ph芍t hin bnh nhn nhim nCoVu ti那n hm 29/2.

Trong n lc ngn chn s ly lan ca dch Covid-19, Mexico y那u cu ngi dn khng tp trung ng ngi trong mt th芍ng, 車ng ca trng hc v角 khuyn kh赤ch cng chc l角m vic ti nh角. Trong khi, ch赤nh quyn c芍c bang 芍p t c芍c bin ph芍p kh芍c nhau nh phong ta, hn ch kinh doanh chng dch.

Hm 20/3, Tng thng Trump ra lnh 車ng ca bi那n gii gia M v角 Mexico nhm tht cht c芍c hn ch i li ngn chn s ly lan ca dch Covid-19.

Video: Th芍i t Anh nhim virus corona

Theo lnh cm, h角ng h車a thng mi c vn chuyn tr那n t角u ha v角 xe ti s khng b nh hng. B那n cnh 車, lnh 車ng ca bi那n gii cng khng 芍p t i vi cng dn hoc c dn hp ph芍p; nhng ngi c車 giy ph谷p l角m vic hp ph芍p, nhng ngi l角m cng vic thit yu hoc nhng ngi i li v足 l do gi芍o dc, y t#

B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc