• 1
  • Zalo

Quc gia n角o c車 s ngi ang nhim virus corona cao nht th gii?

Th gii Th Nm, 26/03/2020 10:26:29 +07:00 1

(VTC News) - S ca nhim mi ti M tip tc tng ch車ng mt, a quc gia n角y l那n ng u th gii v s ca ang nhim virus corona.

Ng角y 24/3, s ca nhim mi M tng k lc vi 11.075 ca. y l角 con s ch ng sau Trung Quc ghi nhn v角o ng角y 12/2 vi 14.108 ca (khi thay i thut thng k那).

C辰n ng角y 25/3, s ca nhim mi M l角 10.796 ca, cao nht th gii trong ng角y. 車 cng l角 ng角y th 4 li那n tip, M c車 s ca nhim mi ng u th gii (u tr那n 9.000 ca).

Quc gia n角o c車 s ngi ang nhim virus corona cao nht th gii? - 1

Biu gia tng ca nhim mi M.

T赤nh n 8h ng角y 26/3, tng s ca nhim tr那n to角n nc M l角 65.652, trong 車 931 ngi cht, 394 ngi b足nh phc. Nu tr i s ca cht v角 b足nh phc, s ngi ang c辰n nhim M l角 64.327, hn s ca ang nhim ca Trung Quc ti 15 ln.

Hin Trung Quc nu tr i s ca thit mng (3.281 ca) v角 s ca b足nh phc (73.650 ca), h ch c辰n 4.287 ca ang nhim virus corona chng mi.

Quc gia n角o c車 s ngi ang nhim virus corona cao nht th gii? - 2

Thng k那 10 quc gia c車 s ca nhim virus corona chng mi cao nht th gii.

Italy hin c車 tng s ca nhim virus corona l角 74.386, trong 車 7.503 ngi thit mng, 9.362 ngi b足nh phc. S ngi c辰n li ang nhim ca Italy l角 57.521, cao th 2 th gii.

Ty Ban Nha c車 tng s ca nhim l角 49.515, trong 車 c車 3.647 ngi cht, 5.367 ngi b足nh phc. S ca ang c辰n nhim ca Ty Ban Nha l角 40.501, cao th 3 th gii.

Ty Ban Nha cng c車 ng角y th 3 lin tip ghi nhn s ca nhim mi vt Italy, ng thi s ca thit mng mc tr那n 500 ngi/ng角y.

i dch Covid-19 ly lan ti 198 quc gia v角 v迄ng lnh th. Hai quc gia mi nht ghi nhn c車 ca nhim virus corona chng mi l角 Qun o Virgin thuc Anh Caribe v角 quc o Saint Kitts v角 Nevis Ty n.

Quc gia n角o c車 s ngi ang nhim virus corona cao nht th gii? - 3

Bn dch Covid-19. M角u x芍m l角 nhng quc gia/v迄ng lnh th cha ghi nhn c車 ngi nhim virus corona chng mi.

H角 Th角nh
B足nh lun (1)

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc