• Zalo

Agribank: Hnh trnh 32 nm v kht vng i mi

Ti chnh Th T, 25/03/2020 17:31:53 +07:00

(VTC News) - Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam lun khng nh v th, vai tr ca mt trong nhng ngn hng thng mi hng u Vit Nam.

L ngn hng thng mi hng u Vit Nam trn mi phng din, trong sut 32 nm pht trin (26/3/1988 - 26/3/2020), Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam (Agribank) khng ngng n lc bn b va lm trn nhim v chnh tr ca ngn hng thng mi c ng, Chnh ph tin tng giao ph, va kinh doanh an ton, hiu qu, khng ngng khng nh vai tr ch lc trn th trng ti chnh nng nghip, nng thn, cng nim tin, kht vng i mi vn tm khu vc v th gii khi Vit Nam hi nhp ngy cng su rng.

c thnh lp theo Ngh nh s 53-HBT ngy 26/03/1988 ca Hi ng B trng (nay l Chnh ph), tri qua mi thi k pht trin vi nhng tn gi gn vi s mnh khc nhau, xuyn sut 32 nm xy dng v pht trin (26/3/1988- 26/3/2020), Agribank lun khng nh v th, vai tr ca mt trong nhng ngn hng thng mi hng u Vit Nam, i u thc hin chnh sch tin t, gp phn n nh kinh t v m, kim ch lm pht, h tr tng trng, lun ng hnh cng s nghip pht trin nng nghip, nng dn, nng thn, c nhiu ng gp tch cc thc y qu trnh ti c cu nn kinh t, xy dng nng thn mi v bo m an sinh x hi.

Thi k u mi thnh lp, Agribank c tng ti sn cha ti 1.500 t ng; tng ngun vn 1.056 t ng, trong vn huy ng chim 42%, cn li 58% vay t Ngn hng Nh nc; tng d n 1.126 t ng; t l n xu trn 10%; khch hng l nhng doanh nghip quc doanh v cc hp tc x phn ln lm n thua l, sp nhp, gii th, t tan r

ng trc kh khn ca nhng ngy u thnh lp, Agribank nhn thy tim nng ca th trng tn dng nng thn, xc nh li i ring gn b vi th trng nng thn, vi sn xut nng nghip v nng dn, mnh dn chuyn hng kinh doanh, i mi c cu u t vn, t quc doanh l ch yu sang tp trung vo cc h sn xut c th vi kim ch nam hot ng nng thn l th trng, nng nghip l i tng cho vay, nng dn l khch hng chnh.

Trn hnh trnh , s ng gp ca Agribank vi vai tr ch lc trn th trng vn v tn dng cho nng nghip, nng thn, nng dn c ngha kinh t, chnh tr v x hi su sc. Hot ng ca Agribank thc s gn vi lng bn, xm thn v gn gi vi b con nng dn.

T ng vn ca Agribank, nng nghip v nng thn c khi sc nh ph th c canh, chuyn dch c cu v nng dn C nhng ngi bn ng hnh ca Agribank ngy cng trng thnh, bit t vt ln ngho i v vn ti lm giu ngay trn mnh t qu hng.

Vn cho vay ca Agribank to thm ngh mi, khi phc cc lng ngh truyn thng, gp phn chuyn dch c cu nng nghip, nng thn theo hng pht trin hng ha, cng nghip, dch v Agribank tr thnh ngi bn ng hnh thn thit, h tr vn c lc cho h nng dn vn ln trong sn xut, kinh doanh, to nn nhng thnh tu ni bt v sn xut nng nghip v xy dng nng thn mi.

Agribank: Hnh trnh 32 nm v kht vng i mi - 1

Cn b cho vay vn, giao dch.

n nay, sau 32 nm xy dng v trng thnh, Agribank l ngn hng thng mi Nh nc hng u Vit Nam trn mi phng din; l ngn hng thng mi duy nht Nh nc nm gi 100% vn iu l, ang trong qu trnh chun b c phn ha theo ch o ca Chnh ph. Agribank c gn 2.300 chi nhnh, phng giao dch c mt khp mi vng, min; l ngn hng thng mi duy nht c mt ti 9/13 huyn o, gn 40.000 cn b, ngi lao ng.

n 31/12/2019, tng ti sn t trn 1,45 triu t ng; Ngun vn t trn 1,34 triu t ng; Tng d n v u t t trn 1,3 triu t ng, trong cho vay nn kinh t t trn 1,12 triu t ng. D n trong lnh vc nng nghip, nng thn lun chim t trng trn 70%/tng d n. Vn tn dng Agribank chim t trng ln trong tng d n gn 2 triu t ng lnh vc nng nghip, nng thn ti Vit Nam hin nay.

L mt trong cc ngn hng thng mi nh nc ng vai tr ch lc trong h thng ngn hng, Agribank lun pht huy vai tr tin phong, gng mu ca mt Ngn hng thng mi Nh nc trong vic dn dt h thng cc t chc tn dng thc thi nghim tc, c hiu qu chnh sch tin t quc gia v cc ch trng chnh sch ca ng, Nh nc v tin t, ngn hng, nht l chnh sch tn dng phc v pht trin nng nghip, nng thn.

Agribank trin khai hiu qu 7 chng trnh tn dng chnh sch (Cho vay theo chnh sch tn dng phc v pht trin nng nghip, nng thn; Cho vay h gia nh, c nhn thng qua T vay vn/t lin kt; Cho vay theo chnh sch h tr nhm gim tn tht trong nng nghip; Cho vay gia sc, gia cm; Cho vay ti canh c ph; Cho vay chnh sch pht trin thy sn; Tn dng u i phc v Nng nghip sch) v 02 Chng trnh mc tiu Quc gia v xy dng Nng thn mi v gim ngho bn vng.

Agribank khng ngng n gin ha th tc cho vay, ci tin m hnh, phng thc cho vay, kt hp vi chnh quyn a phng, Hi Nng dn, Hi Ph n, cc t chc chnh tr - x hi trin khai trn 68.000 t vay vn vi gn 1,5 triu thnh vin; Trin khai an ton 68 im giao dch lu ng bng t chuyn dng vi gn 8.200 phin giao dch, phc v hn 800 nghn khch hng ti trn 400 x trn ton quc, to iu kin thun li i vi h gia nh, c nhn vng su, vng xa tip cn vn vay v dch v ngn hng.

Trin khai chng trnh tn dng tiu dng, n nay doanh s cho vay chng trnh t trn 7.400 t ng vi 193.000 h gia nh, c nhn c b sung vn phc v nhu cu hp php v cp thit, nng cao i sng ca ngi dn ti cc a bn nng thn

Agribank: Hnh trnh 32 nm v kht vng i mi - 2

Ngn hng lu ng.

Hot ng pht trin SPDV c Agribank xc nh ly khch hng l trung tm, m rng c s khch hng, pht trin khch hng m ti khon v s dng dch v tin ch, Agribank trin khai n y mnh pht trin dch v th ti th trng nng nghip, nng thn, vi mc tiu gia tng s tip cn ngun vn ngn hng ca cc c nhn, gia nh cng nh cc dch v thanh ton vn minh, hin i trn a bn nng nghip, nng thn, y mnh pht trin thanh ton khng dng tin mt ti Vit Nam.

Agribank: Hnh trnh 32 nm v kht vng i mi - 3

NH in t/Th.

Thng qua cc chng trnh tn dng v cung ng sn phm dch v ngn hng tin ch, Agribank c bn p ng vn vi li sut cho vay u i, phc v kp thi nhu cu sn xut kinh doanh ca ngi dn, doanh nghip, gp phn chung tay cng cc cp, cc ngnh y li tnh trng tn dng en, ng thi tip tc khng nh vai tr ch o ca ngn hng thng mi Nh nc trong vic cung ng vn v SPDV ngn hng tin ch phc v pht trin nng nghip, nng thn v nng dn theo ng mc tiu c cu li, gp phn to nhng bc bt ph trong ti c cu nn nng nghip Vit Nam.

Agribank gp phn m ra c hi cho hng triu ngi nng dn Vit Nam c tip cn vi k thut nng nghip hng u trn th gii, ng dng thnh qu cuc cch mng cng nghip 4.0 vo sn xut, kinh doanh, gp phn a nn nng nghip Vit Nam c nhng bc tin ln trong gia nhp sn chi ton cu.

Bn cnh hot ng kinh doanh, pht huy trch nhim x hi i vi cng ng, Agribank quan tm n cng tc h tr an sinh x hi vi nhiu d n, chng trnh ti tr tng th v di hn trn khp c nc, th hin tinh thn trch nhim i vi cng ng, gp phn tch cc thc hin Chng trnh mc tiu Quc gia v gim ngho bn vng v xy dng nng thn mi theo ch trng ca ng, Nh nc Vit Nam.

Tri qua 32 nm xy dng v trng thnh, Agribank duy tr c s tng trng n nh c v quy m, c cu, cht lng v hiu qu hot ng. Nhiu nm lin tip, Agribank nm trong Top 10 doanh nghip ln nht Vit Nam v t nhiu gii thng do cc t chc quc t trao tng. c bit, Agribank vinh d c n nhn nhiu danh hiu, phn thng cao qu nht ca ng, Nh nc Vit Nam v c cng lao ng gp vo cng cuc xy dng t nc, thnh tch xut sc phc v pht trin kinh t nng nghip, nng thn v nng dn.

Agribank: Hnh trnh 32 nm v kht vng i mi - 4

Maket gii thng.

Bc sang nm 2020, nm bn l Agribank trin khai ti c cu giai on 2 gn vi trin khai hiu qu Chin lc kinh doanh giai on 2016- 2020, tm nhn 2030, y nhanh tin trnh thc hin k hoch c phn ha Agribank theo Quyt nh ca Th tng Chnh ph.

Du kh khn, thch thc cn nhiu pha trc, vi b dy truyn thng 32 nm pht trin, nn tng vng chc c bi p t s ng lng, chung sc ca lp lp th h cn b trn ton h thng, cng s quan tm, ch o st sao ca ng, Chnh ph, Ngn hng Nh nc Vit Nam, Agribank tin tng, vi nim tin v kht vng i mi, Agribank s tip tc gi vng v th ngn hng thng mi hng u Vit Nam, gi vai tr ch lc trn th trng ti chnh nng nghip, nng thn, ng gp tch cc thc y pht trin kinh t - x hi t nc.

Du mc 32 nm pht trin Agribank

1988: Thanh lp ngay 26/3/1988 vi tn goi Ngn hang Phat trin Nng nghip Vit Nam

1990: i tn thnh Ngn hng Nng nghip Vit Nam

1995: xut thanh lp Ngn hang phuc vu ngi ngheo, nay la Ngn hang Chinh sach xa hi, tach ra t Ngn hang Nng nghip Vit Nam

1996: i tn thnh Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

2003: c ang va Nha nc phong tng danh hiu Anh hung Lao ng thi ky i mi; Trin khai hin ai hoa h thng thanh toan va k toan khach hang (IPCAS) tai cac chi nhanh cua Agribank

2005: M Vn phong ai din u tin tai nc ngoi C Vn phng i din Campuchia

2006: at Giai thng Sao Vang t Vit

2007: c Chng trinh Phat trin Lin hp quc (UNDP) xp hang la Doanh nghip s 1 Vit Nam

2008: c ang va Nha nc trao tng Hun chng c lp hang Nhi; am nhn chc Chu tich Hip hi Tin dung Nng nghip va Nng thn C Chu A - Thai Binh Dng (APRACA); at Top 10 Giai thng Sao Vang t Vit

2009: Vinh d c on Tng Bi th ti thm va lam vic; La ngn hang u tin ln th 2 lin tip at Giai thng Top 10 Sao Vng t Vit; Khai trng h thng IPCAS II, kt ni trc tuyn ton b chi nhnh v phng giao dch trn toan h thng

2010: Top 10 trong 500 doanh nghip ln nht Vit Nam

2011: Chuyn i hot ng theo m hnh Cng ty Trch nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc s hu 100% vn iu l

2013: K nim 25 nm thnh lp, n nhn Hun chng Lao ng hng Ba

2017: Th tng Chnh ph ph duyt ch trng c phn ha Agribank

2018: K nim 30 nm thnh lp, n nhn Hun chng Lao ng hng Nht

2019: Tng trng cao nht k t khi thnh lp; xp hng th 142/500 ngn hng ln nht Chu v quy m ti sn; Qun qun cc NHTM c vinh danh Top 10 Bng xp hng VNR500.

Qunh Chi
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc