• Zalo

H角 Anh &B芍nh 迆c c車 xng* gii th赤ch chuyn ci chy bu khi 21 tui

Sao Vit Th Nm, 26/03/2020 11:34:19 +07:00

N din vi那n ※B芍nh 迆c c車 xng§ cho hay c khng nhiu n li b角n t芍n v chuyn ci chng i gia hay ※ci chy bu§.

H角 Anh (sinh nm 1997) l角 gng mt quen thuc tr那n m角n nh. 9X tng l角 din vi那n nh赤 xut hin trong nhiu b phim truyn h足nh ni ting nh: B芍nh 迆c c車 xng, Chiu ngang qua ph c...

c nhiu ngi bit n t khi c辰n nh, song H角 Anh khng theo ui con ng ngh thut chuy那n nghip.

Nm 2018, khi ang l角 sinh vi那n i hc Lut H角 Ni, H角 Anh l那n xe hoa v nh角 chng khin nhiu ngi bt ng. Thi im 車, 9X d赤nh tin n ci "chy bu", ci chng i gia...

Hai nm k t khi l角m v v角 l那n chc m, Ho角i Anh ca B芍nh 迆c c車 xng c車 bui chia s v cuc sng sau hn nhn. Vi 9X, y那u v角 ci nh hi th, c辰n kt hn l角 mt trong nhng iu xng 芍ng nht ca tui tr.

"Ti v角 chng vn sinh hot nh b足nh thng, khng d迄ng hiu, 赤t i n ung hay du lch sang trng, nh th c車 c gi l角 ci chng i gia khng?", H角 Anh n車i.

H角 Anh &B芍nh 迆c c車 xng* gii th赤ch chuyn ci chy bu khi 21 tui - 1

Din vi那n nh赤 H角 Anh hin l角 v, l角 m, v角 赤t tham gia hot ng ngh thut.

Kt hn nm 21 tui ho角n to角n nm trong k hoch

H角 Anh sinh ra v角 ln l那n H角 Ni trong gia 足nh c車 b m l角m cng chc. Cng v足 th, 9X quyt nh thi i hc Lut H角 Ni - mt ng角nh ngh "nghi那m t迆c" theo li mi那u t ca c. H角 Anh l角 thuc nh車m sinh vi那n ni bt ca trng, thng xuy那n tham gia c芍c hot ng tp th, cng ng.

B谷n duy那n vi m角n nh t nhng ng角y c辰n nh, H角 Anh b角y t s bit n v角 khng nh ngh thut lun l角 mt phn trong m足nh. "nh hng lu d角i ti mun theo ui ngh kh芍c. Tuy nhi那n, ng k赤nh, m角n nh nh c芍i hn t ng角y nh n那n c車 c hi, ti vn tham gia", H角 Anh n車i.

Trong nhng nm th芍ng sinh vi那n, 9X vn "tranh th" tham gia hai b phim truyn h足nh: Git nc mt mun m角ng v角 Chiu ngang qua ph c.

Th芍ng 7/2018, khi ang l角 sinh vi那n nm th ba, H角 Anh l那n xe hoa v nh角 chng. Thng tin thu h迆t s quan tm ln ca kh芍n gi. Cng t y, c車 khng 赤t tin n xoay quanh cuc hn nhn ca 9X. Nhiu ngi cho rng H角 Anh ci "chy bu", ci chng i gia...

Thi im 車, din vi那nB芍nh 迆c c車 xngkhng l那n ting gii th赤ch hay chia s nhiu. Hin ti, H角 Anh l角m v c hai nm, c車 con g芍i u l辰ng - b谷 u mt tui. Nh足n li h角nh tr足nh k t khi l那n xe hoa, 9X khng nh: "Kt hn l角 mt trong nhng quyt nh xng 芍ng nht ca ti".

H角 Anh &B芍nh 迆c c車 xng* gii th赤ch chuyn ci chy bu khi 21 tui - 2

H角 Anh cho hay khng ai c車 th "l角m du trm h" n那n khng nhiu ti nhng li b角n t芍n ti那u cc.

"Vic kt hn ho角n to角n nm trong k hoch ca v chng ti v角 gia 足nh hai b那n. Ngay khi ch迆ng ti bt u mi quan h x芍c nh y l角 mi quan h nghi那m t迆c.
Mt thi gian sau, khi cm thy tht s sn s角ng th足 hai gia 足nh gp g b角n chuyn. Chn nm 2018 v足 nm 車 ti hp tui kt hn, nu khng phi nm 2018 th足 phi ch tn 2020"
, H角 Anh gii th赤ch.

Cng nh lp gia 足nh, 9X c車 hng vi chuyn bp n迆c. C khng ngn ngi chia s trc khi l角m v ch bit "迆p m足 tm". Tuy nhi那n, mi th nh thay i 180 khi v nh角 chng. H角 Anh th赤ch t足m hiu, nu nng, l角m nhng m車n kh車 v角 c車 nim am m那 c bit vi cng vic ng bp.

L角 c g芍i mnh m v角 tng l角m ngh thut, H角 Anh bit chn lc c芍ch suy ngh, i din vi vn v角 c芍c tin n xung quanh. 9X khng nh: "Khng ai c車 th l角m du trm h. Kt hn l角 vic c i v角 chuyn vui ca hai b那n gia 足nh. Ti khng n li b角n t芍n nim hnh ph迆c c trn vn".

"Ti khng chia s g足 v vic b角n hn l, chn a im tic ci, i t tic v角 th n, chp nh ci, t may 芍o d角i, v芍y ci v角 c k hoch chun b c車 em b谷 trong khong na nm trc hn l.
Thm ch赤, ti c辰n cn thn ti ni thip ci in xong ri mi gi v角 nhn tin cho mi ngi, ch赤nh thc up nh pre-wedding l那n mng".

H角 Anh n車i th那m cuc hn nhn ca c k t l迆c gp nhau, quen nhau, y那u nhau, ri ci nhau, c tun t, b足nh b足nh, nh nc chy my tri, nh iu tt d ngu. 9X cha tng c車 cm gi芍c ngi ng迄ng d迄 l角 t nhng ng角y u t芍n tnh, khng ch迆t lo lng khi v ra mt, thy b足nh thng khi hai nh角 b角n chuyn lu d角i, v角 cng chng ch迆t hi hp trc ng角y 芍m ci.

H角 Anh &B芍nh 迆c c車 xng* gii th赤ch chuyn ci chy bu khi 21 tui - 3

Din vi那n nh赤 nm n角o khng nh kt hn l角 vic xng 芍ng trong tui tr.

Ph迄 hp l角 din vi那n, sinh vi那n v角 c vic l角m v, l角m m

Khi c hi v cm gi芍c b ng sau kt hn, H角 Anh cho rng c l角 ngi kh芍 gii cn bng cuc sng. " mi giai on, mi thi im, ti s d角nh s u ti那n cho mt vic, mt vai tr辰 nht nh m角 bn thn cm thy quan trng thi im 車", 9X n車i.

Na kia ca H角 Anh l角 th h 9X i u, l角m cng chc, sinh ra v角 ln l那n H角 Ni. C t chi chia s thng tin c芍 nhn ca chng. N車i v tin n bn i l角 i gia, din vi那nB芍nh 迆c c車 xngcho rng hu ht c g芍i n角o theo ui ngh thut n khi lp gia 足nh u d赤nh tin n n角y.

Tuy nhi那n, vi H角 Anh, c n ci i gia cng tt, v足 khng phi ai cng c車 kh nng quen bit nhng ch角ng trai c車 iu kin. "V chng ti ci nhau v cng hc c芍ch t赤nh to芍n chi ti那u h角ng th芍ng, nht l角 sau khi c車 b谷 u. Bn ti khng d迄ng hiu, 赤t khi du lch hay n ung sang trng. Th c車 phi i gia khng nh?", c n車i.

H角 Anh cho rng vic gi mi quan h tt p vi nh角 chng khng kh車, nhng cng khng d. 9X lun c gng sng tht, y那u thng gia 足nh chng nh gia 足nh m足nh.
"B m chng ti cng khng n h角 hay kht khe, kh芍ch s芍o, m角 tht s coi ti nh con g芍i trong nh角. Hai ngi dy chng ti, em g芍i chng ti ra sao, th足 cng dy ti nh vy. C車 nhiu khi ba anh em c迄ng ngi nghe 'mng' nh l迆c nh角 hi b谷 vy", c k.

Din vi那nB芍nh 迆c c車 xngn車i th那m, vi c, t足nh y那u tht s khi bn c l角 ch赤nh bn thn cnh ngi m足nh y那u. Tuy nhi那n, khng phi v足 vy m角 c hai khng c gng.

V phn H角 Anh, c d角nh nhiu thi gian chm lo gia 足nh, con c芍i, in h足nh nh vic hc nu th那m m車n ngon mi ng角y bi mm cm ch赤nh l角 "ngn la gia 足nh".

Hai con ngi xa l, hai mi trng sng kh芍c nhau, t赤nh c芍ch kh芍c nhau, th車i quen kh芍c nhau, v chung sng, l角m quen vi nhng mi quan h chung, mi lo chung, khng tr芍nh khi nhng bt ng. V chng H角 Anh lun c ht sc chia s, hc c芍ch lng nghe nhau trong mi ho角n cnh.

Hin ti, H角 Anh "bng l辰ng" vi nhng g足 c ang c車. 9X duy tr足 vic hc chng ch lut s, d角nh thi gian gi "t m nh" v角 quay li din xut nu c車 duy那n. C g芍i H角 th角nh th hin s vui v, hnh ph迆c v角 trng th角nh, kh芍c xa vi nhng vai din tr那n m角n nh nh.

B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc