• Zalo

AFF Cup 2020 vn din ra ng k hoch

Bng Vit Nam Th Nm, 26/03/2020 12:14:00 +07:00

(VTC News) - Lin on bng ng Nam (AFF) thng bo di lch mt s gii u nhng khng c AFF Cup 2020.

Trang ch Lin on bng ng Nam (AFF) cho bit, ang theo di cht ch i dch Covid-19 v quyt nh li lch thi u ca mt s gii trong bn thng ti.

4 gii u s c hon li cho n cui nm gm: Gii v ch n ng Nam 2020 (d kin c t chc Philippines vo thng 5); Gii U18 n ng Nam (d kin t chc Indonesia vo thng 6); Gii U16 nam ng Nam (d kin t chc ti Indonesia vo thng 7) v Gii U19 nam ng Nam (d kin t chc Indonesia vo thng 8).

AFF Cup 2020 vn din ra ng k hoch - 1

Gii v ch n ng Nam s hon ti cui nm.

y l khong thi gian cha tng c i vi ton th gii ni chung, bng v cng ng ng Nam ni ring. Nhng chng ti s cng nhau vt qua. lm c iu ny, i hi tt c chng ta cng st cnh vi nhau, Ch tch ca AFF, Thiu tng Khiev Sameth cho bit hm 25/3.

V nguy c ly lan trong m ng, chng ti phi a ra quyt nh hon mt s gii u v sn sng hy b gim thiu nguy c ly nhim vi mc tiu bo v s an ton v sc khe cc cu th, ngi hm m, gia nh v cng ng, Thiu tng Khiev Sameth ni thm.

4 gii u khc ca khu vc vn din ra theo k hoch ban u l Gii U15 n ng Nam t chc ti Indonesia vo thng 9. Cc Gii v ch Futsal AFF, Gii v ch Futsal cc CLB ng Nam v Gii v ch bng bi bin AFF Thi Lan s din ra na sau ca nm.

AFF Cup 2020 vn din ra ng k hoch - 2

AFF Cup vn din ra theo lch d kin.

Vi gii v ch nam ng Nam (AFF Cup) vn s t chc theo k hoch ban u. Lch d kin khi tranh l vo ngy 23/11 v kt thc vo ngy 31/12.

Trong khi , Gii v ch CLB ng Nam (ACC) ln u tin t chc rt c mong i s li sang nm 2021.

Chng ti s theo di cht ch din bin ca dch v s khng ngn ngi thay i lch trnh nu cn thit, Thiu tng Sameth khng nh.

Trong mi quyt nh ca chng ti, AFF s lun u tin cho sc khe ca gia nh v cng ng bng ng Nam .

Tt c chng ta phi lm mt phn, hnh ng gim thiu nguy c thp nht, h tr cho nhng ngi hng thm lng ca chng ta l cc bc s v y t, nhng ngi ang mo him mng sng ca mnh i ph vi dch bnh.

K hoch iu chnh lch thi u nm 2020 ca AFF:

Li lch t chc gii V ch cc CLB ng Nam (ACC) sang nm 2021

Cc gii sau y s hon cho ti cui nm gim thiu vic hy gii:

C Gii n v ch ng Nam 2020 (d kin din ra vo thng 5 ti Philippines)

C Gii U18 n v ch ng Nam 2020 (d kin din ra vo thng 6)

C Gii U16 ng Nam 2020 (d kin din ra vo thng 7)

C Gii U19 ng Nam 2020 (d kin din ra vo thng 8)

chun b cho 6 i bng lt vo VCK U19 Chu ti Uzbekistan vo thng 10/2020, AFF s c gng t chc Gii U19 ng Nam vo thng 9 nu iu kin cho php.

Gi nguyn lch cc gii sau y:

C Gii U15 n ng Nam 2020 t chc thng 9 ti Indonesia

C Gii V ch bng ng Nam 2020 t chc thng 11/2020 (AFF s gim st tnh hnh v thay i lch thi u khi cn thit)

C Gii Futsal ng Nam 2020 *

C Gii Futsal CLB ng Nam 2020 *

C Gii bng bi bin ng Nam 2020 *

* Cc gii ny s t chc vo cui nm theo xut ca LB Thi Lan.

Do tnh hnh dch bnh vn tip tc pht trin, AFF c th a ra cc quyt nh u tin sc khe

ca cng ng v cp nht thng tin ti cc y vin Hi ng v cc n v lin quan.

H Thnh
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc